OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SAVELLI s.r.o., Lafayettova 5, 779 00 Olomouc, IČ: 422 28 301, DIČ: CZ42228301, zapsaná v obchdoním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v odd. C 68924, jako Prodávající a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Obchod je vedena na www.vinasveta.cz

 1. Definice

2.1. Kupujícím je spotřebitel nebo dodavatel

2.2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

2.3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně  vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že nemá postavení spotřebitele..

2.4. Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto VOP

 1. Zpracování osobních údajů

3.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího. Žádný z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

3.2. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky ze strany prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonním číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího Lafayettova 5, 779 00 Olomouc nebo e-mailem na adresu uzlatky@vinasveta.cz. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávajícím zpracovává, může jej o tom požádat na emailové adrese uzlatky@vinasveta.cz nebo na výše uvedené adrese Prodávajícího.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

b) požaduje úhradu zálohy na kupní cenu před převzetím plnění Kupujícím při kupní ceně vyšší než 5 000,-;

c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, popř. smlouvy na dobu neurčitou;

d) ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;;

e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží;

f) pro odstoupení použije Kupující formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách www.vinasveta.cz

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 1. Uzavření kupní smlouvy

5.1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že příjme návrh na uzavření smlouvy na www.vinasveta.cz provozovaném Prodávajícím tím, že požadované zboží vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo v provozovně prodávajícího nebo po telefonu a při emailové objednávce.

5.2. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků Prodávající nezávazně doporučuje s požadovaným plněním Kupujícímu související oblíbené a doporučené zboží, které může Kupující z objednávky jednoduše odstranit odkliknutím z objednávky v košíku před dokončením transakce.

5.3. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.

5.4. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

5.5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

5.6.  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

 1. Cena

6.1. Všechny ceny jsou smluvní. V obchodě www.vinasveta.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).

6.2. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

6.3. Kupujícím bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

6.4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení poštu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

6.5. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. V takovém případě je Kupující informován o takové skutečnosti.

6.6. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 1. Platební podmínky

7.1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při převzetí
 • platba předem bankovním převodem
 • platba na dobírku

7.2. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky

 1. Podmínky dodání a přechod nebezpečí škody

8.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu věc, v ujednaném množství, jakosti a provedení vč. dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

8.2. Nedojde-li k osobnímu převzetí věci a má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu prostřednictvím České pošty (na dobírku), věc je Kupujícímu odevzdána, jakmile mu ji předá Česká pošta. V předem vzájemně dohodnutých případech lze využít i služeb jiného dopravce, avšak s výhradním písemným souhlasem Kupujícího (elektronicky), včetně ceny přepravy, jež není součástí smluvní ceny zboží. Jedná se o případy většího objemu objednaného zboží, které nelze dodat prostřednictvím České pošty nebo v případech nižších nákladů takové přepravy.

8.3. Není-li ujednáno jinak, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu a to i během přepravy.

8.4. Dodací lhůta závisí na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. V běžných případech Prodávající zboží expeduje do 5 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

8.5. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 5 000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

8.6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

8.7. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a možnostech.

8.8. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 1. Odpovědnost za vady

9.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy;

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

d) vyhovuje požadavkům právních předpisů

    10. Záruka za jakost

10.1. Je-li na prodávané věci, její mobilu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Není-li tomu tak, na zakoupené zboží je poskytována Spotřebiteli záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

     11. Reklamační řád

11.1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat uvedeným e-mailem nebo poštou Prodávajícímu.

11.2. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem.

11.3. Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

11.4. Kupující musí reklamaci vyřizovat ihned nejpozději po zjištění závady. Pro posouzení kvality reklamovaného vína důrazně doporučujeme dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu láhve opatřené původní zátkou.

11.5. Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího v rozporu s písemnými pokyny dodanými prodávajícím (např. na etiketě). Reklamace se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).

11.6.  Reklamace jsou vyřizovány:

 • e-mailem – uzlatky@vinasveta.cz
 • poštou – SAVELLI s.r.o., Lafayettova 54/34, 779 00 Olomouc

11.7. Vzhledem k povaze zboží, v případě oprávněné reklamace, může Kupující požadovat jeho výměnu, přiměřenou slevu z kupní ceny či může odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy či slevy z kupní ceny bude tato nebo její část vrácena na účet sdělený Kupujícím. Do této částky se nezapočítává cena balného a poštovného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na náklady zákazníka.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Vrácení zboží nesmí proběhnout tzv. na dobírku, takto nebude prodávajícím přijato.

12.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

12.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

12.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

12.4. Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

12.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

13.2. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

13.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.